#zostanwdomu - dla ciebie pracujemy bez zmian - sprawdź szczegóły
darmowa dostawa Dostawa Gratis na terenie całej Polski
gwarancja 24 miesiąceGwarancja 24 miesiące
raty 0% Raty 20 x 0%
tel. 577 180 030
Poniedziałek-Czwartek 7.00-17.00
Piątek 7.00-16.00
Sobota 7.00-12.00
Zaloguj się
Strona główna » Gwarancja

Kategorie

Szukaj

Opinie o produktach

Gwarancja

WARUNKI GWARANCJI
 

 1. Firma MKS Meble., zwana dalej Gwarantem, zapewnia
  o dobrej jakości swojego produktu i udziela Nabywcy, gwarancji jakości na prawidłowe działanie zakupionego produktu opisanego szczegółowo w opisie produktu.
 2. Gwarancja niniejsza dotyczy przedmiotów zakupionych w Polsce i obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Przedmiotem gwarancji są wyłącznie meble z aktualnej oferty MKS Meble,

 4. Gwarancja niniejsza nie obejmuje wad powstałych poprzez niewłaściwe użytkowanie produktu.

 5. Okres gwarancji na meble zakupione na stronie MKS Meble rozpoczyna się od daty wydania produktu Nabywcy i trwa zgodnie ze wpisem podanym w rubryce „Okres gwarancji”, z reguły jest to okres 2 lat

 6. Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można uzyskać pod adresem mailowym reklamacje@mks-meble.pl

 7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości prosimy o zgłaszanie reklamacji do Siedziby firmy MKS Meble osobiście, listownie lub mailowo na adres reklamacje@mks-meble.pl,  Zgłaszając reklamację prosimy o podanie następujących danych: pełnej nazwy mebla, daty i miejsca zakupu, pełnego opisu wad mebla, oraz dokumentację fotograficzną uszkodzeń.. Po wstępnej diagnozie otrzymacie Państwo niezbędne informacje o trybie i miejscu usunięcia usterki.

 8. Po wykryciu usterki, Nabywca zobowiązany jest do niezwłocznego jej zgłoszenia przy czym dalsze użytkowanie niesprawnego sprzętu może powodować jego dodatkowe uszkodzenia i skutkować utratą uprawnień gwarancyjnych.

 9. Ujawnione w okresie gwarancji wady sprzętu będą zrealizowane w możliwie krótkim terminie. Termin nie przekraczającym 14 dni roboczych od daty do ustosunkowania się do reklamacji producenta. W uzasadnionych przypadkach terminy te mogą ulec wydłużeniu.

 10. W razie niemożności wykonania naprawy w przewidzianym terminie, nabywca jest informowany o tym fakcie telefonicznie lub mailowo

 11. Gwarant nie będzie ponosił odpowiedzialności za terminowość napraw gwarancyjnych jeżeli działanie działu reklamacji będzie zakłócone z przyczyn od niego niezależnych.

 12. Warunkiem uznania reklamacji w okresie gwarancji jest dostarczenie zgłoszenie usterki w wyznaczonym terminie

 13. Przy reklamowaniu mebli Gwarant wedle możliwości stara się naprawiać usterki na miejscu. W momencie gdy jest to niemożliwe i wymagane jest ściągniecie mebli do producenta konieczne jest odpowiednie zabezpiecznie mebli. W przypadku braku opakowania fabrycznego reklamowany produkt musi być zapakowany do naprawy przez Nabywcę w sposób zapewniający bezpieczny transport. Koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem związanym z transportem ponosi Nabywca.
   

 14. Okres gwarancyjny nie ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy gwarancyjnej.

 15. Wszystkie uszkodzone części mebla wymienione podczas naprawy stają się własnością producenta.

 16. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Serwis może obciążyć Reklamującego kosztami ekspertyzy, testów i transportu mebli.

 17. Użytkownik ponosi ryzyko związane z wykorzystaniem mebli. Z tytułu udzielonej gwarancji, producent i Gwarant nie odpowiadają za utratę spodziewanych korzyści i poniesionych kosztów wynikłych z użytkowania lub niemożliwości użytkowania tego sprzętu.

 18. Gwarant odpowiada za wady wynikłe tylko z przyczyn tkwiących w sprzedanych meblach, natomiast nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe, po jego sprzedaży, z innych przyczyn, a w szczególności:

 • uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowej eksploatacji, konserwacji, przechowywania lub transportu;
 • wywołanych zdarzeniami losowymi takimi jak pożar, powódź, uderzenie pioruna, działaniami wojennymi, atakiem terrorystycznym, nieprawidłowym napięciem zasilającym lub inną klęską żywiołową czy na skutek uszkodzenia niezawinionego przez Gwaranta, w tym uszkodzenia chemicznego i mechanicznego;
 • w wyniku uszkodzeń będących następstwem niewłaściwej kompletacji, rozbudowy, zabudowy, instalacji oraz będących następstwem naturalnego zużycia sprzętu
 • szkody i uszkodzenia wynikłe z braku konserwacji
 1.   Gwarancja nie obejmuje:

 • uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad;
 • uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu meblio, stosowania sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem oraz innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy Nabywcy;
 • wyposażenia mebli np. oświetlenia LED
 • materiałów i elementów ulegających naturalnemu zużyciu (np. oświetlenie LED, zawiasy, uchwyty);
 1. Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku stwierdzenia przez Serwis:

   

 • wszelkich prób napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych podejmowanych przez nieuprawnione osoby lub firmy;
 • utraty karty gwarancyjnej.

Duplikaty karty gwarancyjnej nie będą wydawane!
 1. Niniejsza gwarancja nie ogranicza w żaden sposób, nie zawiesza ani nie wyłącza uprawnień Nabywcy w stosunku do Sprzedawcy z tytułu roszczeń kontraktowych oraz ustawowych.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami gwarancyjnymi mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

WYMOGI EKSPLOATACYJNE WYROBU:

 
 1. Sprzęt powinien być eksploatowany w pomieszczeniu o temperaturze +15°C do +35°C, wilgotności względnej 20%-30% mierzonej w temp. 26°C. Niedopuszczalna jest doprowadzenie do kondensacji pary wodnej na elementach mebli lub zalanie cieczą).
 2. Meble nie powinny podlegać wstrząsom lub wibracjom, pracować w pobliżu źródeł silnych pól elektromagnetycznych lub być narażony na jakiekolwiek wyładowania elektrostatyczne. Sprzęt powinien być eksploatowany w pomieszczeniach o niewielkim stopniu zapylenia oraz powinien być osłonięty przed nadmiernym nasłonecznieniem.

Przejdź do strony głównej
Łóżko COSMO TANIO